REGULAMIN

"MEBLOMART dopełni wszelkich starań, aby zamówione i opłacone przez Państwa meble został dostarczony na wskazane miejsce, aby służyły Państwu bez zastrzeżeń."

Życzymy udanych zakupów i zadowolenia z nabytych mebli.

Zespół MEBLOMART.COM


 Regulamin sklepu internetowego
MEBLOMART.COM
Aktualizacja 2020-10-18

I. Definicje:


Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych;
3. Konsument –Osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w Sklepie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
5. Kurier – zewnętrzna firma świadcząca usługi dostawy w ramach umowy zawartej ze Sprzedającym.
6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
7. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
8. Punkt Odbioru Osobistego- znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym, których szczegółowy wykaz dostępny jest w Serwisie.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 9. www.meblomart.com
10. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem www.meblomart.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie i zakupić produkt,
11. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MEBLOMART SP. Z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i ilość produktów.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów z serwisu Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.meblomart.com, w tym:
a. umożliwia Klientom składanie Zamówień ,
b. informuje Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
c. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
d. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
e. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
f. komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach,
g. wypełnianie i przesyłanie oświadczenia do MEBLOMART o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
h. wypełnianie i przesyłanie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez MEBLOMART adresu email.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.meblomart.com, prowadzony jest przez
MEBLOMART SP. Z O.O.
66-015 Zielona Góra Przylep-Zakładowa 4
NIP 9731049250 | REGON 368911481 | KRS 0000707321 | BDO 000286937
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
4. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
5. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy MEBLOMART SP. Z O.O., zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).
6. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.
8. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

III. Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile klient ma podłączenie do sieci internetowej oraz posiada przeglądarkę internetową:
a. z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
b. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
2. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniach mobilnych nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.


IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w nagłówku strony lub podczas kolejnego etapu składania zamówienia.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. MEBLOMART SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MEBLOMART SP. Z O.O. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MEBLOMART SP. Z O.O.
d.) będzie opóźniał się w dokonywaniu płatności.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MEBLOMART SP. Z O.O.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MEBLOMART SP. Z O.O.,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


V. Oferta cenowa


1. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). Cena produktów nie uwzględnia kosztów dostawy do miejsca dostawy.
2. Koszty dostawy podawane są jako oddzielny punkt oferty i uzależnione są od wielkości zamówienia (gabarytów mebli),
3. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy Kupujący dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

VI. Zamówienie


1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:
a) Poprzez stronę internetową Sklepu: www.meblomart.com
b) Poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Sprzedawcy: b) meblomart@meblomart.com
c) Sprzedawca odrzuca możliwość zamówienia telefonicznego.
2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest po:
a) dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");
b) wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja)
c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
3. Zamówienie złożone w formie mailowej powinno zawierać następujące dane:
a) Pełna nazwa firmy lub Imię i Nazwisko zamawiającego jeśli zamówienie jest na osobę prywatną
b) Pełny adres
c) NIP w przypadku gdy zamawiającym jest firma
d) Pełny adres dostawy (w szczególności poprawny KOD POCZTOWY)
e) Imię i Nazwisko osoby która będzie dokonywała odbioru dostawy
f) Numer telefonu komórkowego do osoby która będzie dokonywała odbioru dostawy dla firmy kurierskiej w celu przesyłania informacji o statusie dostawy SMS i/lub telefonicznie
g) Adres email do przesyłania dokumentów i informacji związanych z dostawą
h) Symbol i nazwę produkty
i) Ilość sztuk
j) kolor
4. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi wiadomością email Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku wiadomości email (której odbiór został potwierdzony przez sprzedającego) o rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.
5. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi wiadomością email lub telefonicznie o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.
6. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jako właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem na dokumencie lub urządzeniu cyfrowym wskazanym przez kuriera służącym do potwierdzania odbioru przesyłek.
VII. Metody płatności
1. Główną formą płatności dla Klienta jest przelew tradycyjny po otrzymaniu faktury proforma (przedpłata)
2. W przypadku jednostek budżetowych dopuszcza się płatność odroczoną po dostawie według indywidualnych ustaleń.


VIII. Dostawa towaru - koszty dostawy

1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.
2. Wyładunek produktu z pojazdu następuje przez firmę kurierską i towar zostaje pozostawiony możliwie blisko drzwi do budynku dostawy tam gdzie jest możliwość dojechania ręcznym wózkiem paletowym.
3. Wniesienie do budynku, usunięcie opakowań oraz utylizacja opakowania jak i palet transportowych należą do obowiązków Klienta.
4. Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Kuriera i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. Protokół spisany bezpośrednio przy dostawie jest gwarancją bezproblemowego dochodzenia roszczeń. Na protokole należy zaznaczyć nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania zewnętrznego. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego. Niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze szkody powinny być zgłaszane Sprzedawcy za pomocą wiadomością email której odbiór sprzedawca potwierdził najpóźniej do 3 dni roboczych od dostawy towaru.
5. Odbiór towaru możliwy jest przez Kupującego lub upoważnionego na piśmie przedstawiciela Kupującego. Obowiązkiem osoby odbierającej jest czytelne podpisanie dokumentu dostawy przy odbiorze towaru. Dokumentem takim jest zamiennie: protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja zamówienia bądź list przewozowy. Złożony czytelny podpis w postaci imienia i nazwiska powinien być opatrzony datą. Osoba wydająca towar ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamość w celu weryfikacji danych.
6. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów i dodaniu ich do Koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto oraz wybranego sposobu dostawy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w warunkach promocji.


IX. Fakturowanie sprzedaży

1. Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura wysyłana jest w formie pliku elektronicznego PDF na adres email wskazany przez Klienta,
2. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie realizację zamówienia,
3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie, Klient pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w wysokości do 30% wartości zamówienia.

X. Zwrot/ wymiana towaru

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
⦁ produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
⦁ produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
⦁ produkt nie został wyprodukowany w specjalnej wersji i/LUB specjalnej kolorystyce na zamówienie KLIENTA,
⦁ W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.
2. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.
3. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
4. Do zachowania terminu odstąpienia konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w ust. 2, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący Konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
6. Zwracany produkt należy wysłać na adres: MEBLOMART SP. Z O.O. 66-015 Zielona Góra Przylep-Zakładowa 4 Dostawa między 7:00 a 14:00.


XI. Reklamacje wad Produktów


1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
2. Gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące,
3. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.
4. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
6. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do towarów nabywanych lub zamawianych w ramach umowy leasingu lub umowy pożyczki.
8. Klient, w przypadku gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.
9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Konsumenta towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
10. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a. wymiany towaru na nowy;
b. naprawy towaru;
c. obniżenia ceny;
d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
11. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Wybór żądania zależy do Klienta, jednakże żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy nie może nastąpić, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez klienta, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b. charakter wady – istotna czy nieistotna;
c. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
12. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo
b. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
13. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
15. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
16. Reklamację należy złożyć wysyłając wiadomość elektroniczną email na adres e-mail 16. meblomart@meblomart.com (której to wiadomości odbiór został potwierdzony przez Sprzedawcę) podając:
a. numer zamówienia,
b. opis uszkodzonego produktu
c. zdjęcie każdego uszkodzenia lub wady
d. protokół szkody jeśli został sporządzony
17. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: a) naprawy towaru, b) wymiany towaru na nowy, c) obniżenia ceny towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
18. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres MEBLOMART SP. Z O.O. 66-15 Zielona Góra Przylep-Zakładowa 4
19. Sprzedawca sam organizuje odbiór reklamowanych produktów korzystając z firmy kurierskiej z którą ma zawartą umowę chyba że strony ustalą inaczej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. MEBLOMART SP. Z O.O.podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MEBLOMART SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres 3. meblomart@meblomart.com
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. MEBLOMART SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. W przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIPu.
4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. 


 KONIEC REGULAMINU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl